SPHZ-F1 SPEEDY RACE 2 (NEW GROUP) SINGAPORE 3D2N (VZ) 1-3 OCT 2022รหัสทัวร์
จำนวนวัน
บินเช้า
ที่พัก
มื้ออาหาร
2517
3 วัน 2 คืน

3 มื้อ

ไหว้พระเขยี้วแก้ว , GARDEN BY THE BAY , น้ำพุแห่งความมั่งคั่่ง ,
ช้อปปิ้งสินคา้ BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์
เมนูบักกุเต๋
ฟรีชมคอนเสิร์ตศิลปินระดับโลก1-3 OCT 2022
เริ่มต้น 25,999
ปฏิทินทัวร์ 1-3 OCT 2022