VZD2(พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน) ดานัง-ฮอยอัน -เว้ 4 วัน 3 คืน บิน VZรหัสทัวร์
จำนวนวัน
บิน
ที่พัก
มื้ออาหาร
247
3วัน 2คืน
4

ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge)
พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Busมกราคม - ตุลาคม 2566
เริ่มต้น 13,899
ปฏิทินทัวร์ มกราคม - ตุลาคม 2566